NL / EN

Halfjaarverslag 2016

To the top

Geconsolideerde halfjaarrekening


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten

6,7

206.940

222.736

Overige bedrijfsopbrengsten

12

-

Som der bedrijfsopbrengsten

206.952

222.736

Grond- en hulpstoffen

10.734

15.420

Personeelskosten

81.870

85.492

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

7.480

16.465

Overige bedrijfskosten

106.277

105.655

Som der bedrijfslasten

206.361

223.032

Bedrijfsresultaat

6

591

-296

Resultaat deelnemingen

10

55

39

Financiële baten

10

23

162

Financiële lasten

10

-602

-436

Financiële baten en lasten

-524

-235

Resultaat uit voortgezette activiteiten vóór belastingen

67

-531

Winstbelasting

11

602

-434

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

-535

-97

Beëindigde activiteiten

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

9

3.669

-2.360

Nettoresultaat

3.134

-2.457

Nettoresultaat toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

3.134

-2.004

Minderheidsbelang

-

-453

Nettoresultaat

3.134

-2.457

Nettoresultaat per aandeel

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

3.134

-2.004

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

46.350.000

46.350.000

Gewoon en verwaterd resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel (EUR)

-0,01

0,00

Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)

0,07

-0,04

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

3.134

-2.457

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening

Overig resultaat na belasting

-

-

Totaalresultaat

3.134

-2.457

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

3.134

-2.004

Minderheidsbelang

-

-453

Totaalresultaat

3.134

-2.457

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

30/6 2016

31/12 2015

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële activa

183.341

237.432

Materiële vaste activa

12

46.184

49.726

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

374

24

Latente belastingvorderingen

41.336

38.397

Overige vorderingen

1.061

1.077

Totaal vaste activa

272.296

326.656

Vlottende activa

Voorraden

1.530

1.859

Belastingvorderingen

-

623

Handels- en overige vorderingen

58.262

73.811

Geldmiddelen

7.664

42.928

Activa aangehouden voor verkoop

13

63.324

62

Totaal vlottende activa

130.780

119.283

Totaal activa

403.076

445.939

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

11.588

11.588

Overige reserves

217.605

223.592

Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

229.193

235.180

Minderheidsbelang

-

-7.974

Totaal eigen vermogen

14

229.193

227.206

Verplichtingen

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

16

386

472

Personeelsbeloningen

4.889

5.183

Voorzieningen

15

9

216

Latente belastingverplichtingen

11.525

18.023

Totaal langlopende verplichtingen

16.809

23.894

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

16

6.116

25.546

Handelsschulden en overige verplichtingen

114.033

131.943

Voorzieningen

15

8.139

36.209

Belastingschulden

689

1.141

Passiva aangehouden voor verkoop

13

28.097

-

Totaal kortlopende verplichtingen

157.074

194.839

Totaal verplichtingen

173.883

218.733

Totaal passiva

403.076

445.939

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Nettoresultaat

3.134

-2.457

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

3.873

4.888

Amortisatie immateriële activa

3.607

10.165

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

12

-

6.900

Netto financieringslasten

10

717

773

Boekwinst op verkochte vaste activa

-12

-

Overige resultaten deelnemingen

-55

-39

Winstbelasting

1.622

-1.199

12.886

19.031

Mutatie voorraden

329

3.270

Mutatie handels- en overige vorderingen

5.216

-267

Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen

-10.237

-10.793

Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen

-28.572

-10.502

-20.378

739

Ontvangen rente

11

150

Betaalde rente

-633

-504

Betaalde winstbelastingen

-3.142

-2.159

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

-24.142

-1.774

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangen dividend

63

142

Investeringen in immateriële activa

-3.253

-1.602

Investeringen in materiële vaste activa

12

-2.268

-3.679

Verwerving van bedrijfsactiviteit, na aftrek van verworven geldmiddelen

58

-

Investering in geassocieerde deelnemingen

-414

-

Desinvesteringen van immateriële activa

-

23

Desinvesteringen van materiële vaste activa

4.480

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.334

-5.116

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend

14

-7.416

-

Opname financieringsverplichtingen

16

5.000

-

Aflossing financieringsverplichtingen

-1.669

-770

Wijziging belang van derden

14

-5.700

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-9.785

-770

Nettomutatie geldmiddelen

-35.261

-7.660

Geldmiddelen per 1 januari

42.928

41.260

Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop

-3

1.096

Geldmiddelen per 30 juni

7.664

34.696

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aandelen kapitaal

Overige reserves

Totaal

Minder-heids-belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2015

11.588

247.131

258.719

-8.018

250.701

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-2.004

-2.004

-453

-2.457

Totaalresultaat

-

-2.004

-2.004

-453

-2.457

Stand per 30 juni 2015

11.588

245.127

256.715

-8.471

248.244

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-20.756

-20.756

-426

-21.182

Overig resultaat na belasting

-

-661

-661

-

-661

Totaalresultaat

-

-21.417

-21.417

-426

-21.843

Verwerving minderheidsbelang

14

-

-118

-118

923

805

Stand per 31 december 2015

11.588

223.592

235.180

-7.974

227.206

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

3.134

3.134

-

3.134

Totaalresultaat

-

3.134

3.134

-

3.134

Dividend aan aandeelhouders

14

-

-7.416

-7.416

-

-7.416

Verwerving minderheidsbelang

14

-

-1.705

-1.705

7.974

6.269

Stand per 30 juni 2016

11.588

217.605

229.193

-

229.193

Geen accountantscontrole toegepast