NL / EN

Halfjaarverslag 2016

To the top

Resultaten TMG eerste halfjaar 2016


Kerncijfers

Bedragen in duizenden euro’s

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

Som der bedrijfsopbrengsten

206.952

222.736

Bedrijfsresultaat

591

-296

Financiële baten en lasten

-524

-235

Resultaat vóór belastingen

67

-531

Winstbelasting

602

-434

Nettoresultaat

3.134

-2.457

Minderheidsbelang

-

-453

Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep

3.134

-2.004

EBITDA, exclusief reorganisatielasten

8.374

15.881

EBITDA marge

4,0%

7,1%

Per aandeel in €

Resultaat

0,07

-0,04

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-0,52

-0,04

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

1.771

2.030

De cijfers over het eerste halfjaar 2016 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen voor het jaar 2016. Presentatie van de resultaten is op basis van voortgezette activiteiten. Het resultaat van beëindigde activiteiten dan wel activitieiten aangehouden voor verkoop is afzonderlijk gepresenteerd. Het betreft de radioactiviteiten van Sky Radio Group voor zover deze worden ingebracht in de nieuw op te richten radio-onderneming in samenwerking met Talpa.

Onder normale economische omstandigheden zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan in de rest van het jaar. Dat hangt samen met de feestdagen in die perioden. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal hoger vanwege de vakanties.


Hoofdpunten

 • Focus op 24/7 strategie en aangaan partnerships leidt tot sterkere merken en meer bereik;
 • Groei in digitale abonnementen De Telegraaf (16% stijging t.o.v. eind 2015);
 • Daling in opbrengsten (genormaliseerd voor portfoliorationalisaties) gelijk aan halfjaar 2015: -4%;
 • Daling oplage-inkomsten uit print stabiliseert: -0,6% (t.o.v. -2,8% halfjaar 2015);
 • Advertentie-inkomsten uit print dalen sterk: -21,8% (t.o.v. -15,9% halfjaar 2015);
 • Sky Radio Group activiteiten als niet-voortgezet (discontinued) aangemerkt i.v.m. aangekondigde strategische samenwerking met Talpa;
 • In lijn met 24/7 strategie past TMG organisatiemodel en -structuur verder aan.

In de eerste helft van 2016 zette TMG de koers van de 24/7 strategie voort met een steeds scherper wordende focus. TMG concentreert zich op het creëren van relevante content die altijd en overal beschikbaar is voor de consument en op het verder versterken van het bereik van de hoofdmerken. Dit bereik wordt bijvoorbeeld vergroot door het ontwikkelen van apps (met Apple en IBM) en het verbeteren of introduceren van websites. TMG heeft z’n bereik daarnaast verder weten uit te breiden door (strategische) samenwerkingen aan te gaan met onder andere Talpa. De introductie van nieuwe marketingmodellen die de traditionele advertentietarieven vervangen, zorgen ervoor dat TMG voor adverteerders steeds persoonlijkere (cross-mediale) aanbiedingen kan ontwikkelen en alle (nieuwe) contactmogelijkheden optimaal benut kunnen worden. TMG blijft tot slot investeren in het ontwikkelen van bestaande en nieuwe distributiemogelijkheden én de bijbehorende technologieën om de content altijd en overal in woord en beeld beschikbaar te maken voor de consument.

Het resultaat van de ingezette koers is terug te zien in het groeiende digitale bereik van TMG, het feit dat De Telegraaf, Metro, VROUW en Dumpert koplopers zijn in merkbereik in hun marktsegmenten en het gegeven dat ook de regionale merken van TMG hun bereik verder zagen toenemen. Het aantal digitale abonnees bij De Telegraaf (combi en digital only) steeg met 16% in het eerste halfjaar van 2016. In lijn met de koers van de 24/7 strategie volgen nu verdere noodzakelijke organisatieaanpassingen waardoor synergie- en efficiencyvoordelen kunnen worden gerealiseerd.

De stappen die TMG gezet heeft, droegen eraan bij dat de daling in opbrengsten (genormaliseerd voor portfolio­rationalisaties) gelijk bleef ten opzichte van de eerste helft van 2015 (-4%). Het effect van de positieve ontwikkeling van de merken was ook zichtbaar in de oplage-inkomsten die stabiliseerden in een markt waar krimpende oplage-inkomsten de standaard zijn. De advertentie-inkomsten uit print daalden daarentegen fors (-21,8%), een trend die eveneens zichtbaar is in de rest van de Nederlandse markt. De vaste kosten van TMG zijn nog onvoldoende verlaagd om de dalende advertentie-inkomsten te kunnen corrigeren en daardoor daalt het EBITDA-resultaat naar € 8,1 miljoen (ten opzichte van € 16,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

Om ervoor te zorgen dat TMG een toekomstbestendige positie in de Nederlandse markt behoudt, worden in de tweede helft van 2016 de volgende organisatorische veranderingen doorgevoerd om de kosten structureel te verlagen:

 • Zoveel mogelijk centraliseren van essentiële TMG-activiteiten in Amsterdam waardoor het aantal locaties wordt verminderd;
 • De activiteiten van Holland Media Combinatie (HMC) en TMG Landelijke Media (TLM) worden samengevoegd in Amsterdam: verhuizing HMC-hoofdkantoor van Alkmaar naar Amsterdam en sluiting HMC-kantoor Alkmaar;
 • Heroverwegen weekbladenportfolio;
 • Onderzoeken en overwegen van (out-)sourcing van (ondersteunende) niet-kernactiviteiten;
 • Nieuwe competenties worden aangetrokken en ontwikkeld om de transitie naar nieuwe business-modellen te versnellen.

De lagere advertentie-inkomsten drukken de halfjaarcijfers. In het verlengde van eerder uitgevoerde reorganisaties zal TMG de organisatie aanpassen waardoor de vaste kosten structureel verlaagd worden. De organisatie-aanpassingen zullen van invloed zijn op het totale aantal arbeidsplaatsen bij TMG. De sales-organisatie zal worden afgestemd op de behoefte in de markt en de vaste kosten binnen dit bedrijfsonderdeel worden verlaagd en in lijn gebracht met de advertentieomzet. De herinrichting van de sales-organisatie kost naar verwachting circa 75 arbeidsplaatsen.

Met de nu aangekondigde organisatorische veranderingen zet TMG een eerste stap met als doelstelling om de kosten in 2018 met minstens 20% te verlagen (t.o.v. 2015). De betrokken ondernemingsraden worden vandaag gevraagd om hun advies te geven over deze voorgenomen herstructurering en de personele consequenties daarvan. De komende weken zullen de aangekondigde maatregelen specifiek worden uitgewerkt. Tijdens de aankomende Investor Relations Day – eind september – wordt een nadere toelichting op de voorgenomen organisatorische veranderingen gegeven.


Financiële toelichting

Over de eerste zes maanden van 2016 heeft Telegraaf Media Groep de opbrengsten zien dalen met 7,0% (€ 15,7 miljoen) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat toewijsbaar is aan twee ontwikkelingen. Ten eerste diverse productrationalisaties, zoals het stoppen met de zondagbladen, het stoppen met extern drukwerk als gevolg van de inkrimping van de drukkerijen, deels stoppen met de activiteiten van Dichtbij.nl, stoppen met een aantal tv-producties voor derden en inkrimping van activiteiten van HMC in Utrecht en Rotterdam. Genormaliseerd voor deze productrationalisaties dalen de opbrengsten met 4% ofwel bijna € 9 miljoen. Deze daling is nagenoeg geheel toe te schrijven aan een daling van de advertentie-inkomsten uit print, een marktbrede ontwikkeling, waarbij TMG op onderdelen extra hard geraakt wordt door de sterke aanwezigheid in branches (bijv. telecom) waar de bestedingen meer dan gemiddeld zijn gedaald.

Doordat er nauwelijks variabele kosten tegenover de lagere advertentie-inkomsten staan, vertaalt de daling zich bijna een-op-een door in een lagere EBITDA. Deze daalt hierdoor van € 16,2 miljoen vorig jaar naar € 8,1 miljoen dit jaar.

Opbrengsten

x € 1 miljoen

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

%

Abonnementen

85,5

87,9

-2,7

Losse verkoop

43,5

41,9

3,8

Advertenties

35,5

45,4

-21,8

BtB digitale inkomsten

14,0

15,3

-8,5

Consumenten digitale inkomsten

4,7

4,9

-4,1

E-commerce

11,1

9,1

22,0

Vervaardiging

0,3

2,1

-85,7

Distributie

8,6

8,6

-

Overige opbrengsten

3,8

7,5

-49,3

Som der bedrijfsopbrengsten

207,0

222,7

-7,0

Inkomsten uit abonnementen en losse verkopen

De daling in oplage-inkomsten is in de eerste zes maanden verder gestabiliseerd en komt uit op per saldo 0,6% (€ 0,8 miljoen). De beperkte daling is met name te danken aan een stijging van de verkopen bij Keesing Media Group met € 2,7 miljoen, deels dankzij de populariteit van de kleurboeken voor volwassenen die in de loop van 2015 in de markt zijn gezet.

Advertentie-inkomsten

Zoals eerder vermeld daalden de advertentie-inkomsten uit print sterk met € 9,9 miljoen, een daling van 21,8%. De daling in de advertentie-inkomsten zet zich net als de afgelopen jaren onverminderd door en is bij nagenoeg alle producten zichtbaar, waarbij met name Metro en De Telegraaf hard worden geraakt door besparingen en verschuivingen naar andere media binnen specifieke branches.

BtB digitale inkomsten

De daling bij de BtB digitale inkomsten wordt veroorzaakt door de reorganisatie bij Dichtbij.nl en het deels stoppen van de activiteiten. Gecorrigeerd hiervoor stijgen de inkomsten met 2,4% met name dankzij een stijging bij TMG Digital (Gaspedaal).

Consumenten digitale inkomsten

De daling van de digitale inkomsten van consumenten, bestaande uit abonnee-inkomsten voor digitale toegang tot de producten, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling bij Relatieplanet als gevolg van een verlaging van de abonnementstarieven om nieuwe leden aan te trekken en door een daling bij online games. Bij De Telegraaf stijgen de inkomsten voor digitale toegang met 23%, mede dankzij een stijging van het aantal digital only en combi-abonnees (print en digitaal) met 16% in de eerste helft van 2016.

E-commerce

De e-commerce omzet laat een zeer sterke stijging zien van 22,0%. Dit is toe te schrijven aan een sterke groei bij het onderdeel Groupdeal, wat mede te danken is aan het onderbrengen van diverse digitale activiteiten in een apart onderdeel TMG Digital per 1 januari 2016. Hierdoor is meer focus op deze activiteiten komen te liggen.

Inkomsten uit vervaardiging en distributieactiviteiten voor derden

De daling van de inkomsten uit vervaardiging voor derden wordt veroorzaakt door de reorganisatie bij de drukkerijen waardoor vanaf begin dit jaar niet meer voor derden wordt gedrukt.

Overige opbrengsten

De daling van de overige opbrengsten komt met name door productrationalisaties (waaronder beperken tv-producties voor derden) en lagere inkomsten uit tabletabonnementen.

Bedrijfslasten

x € 1 miljoen

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

%

Grond- en hulpstoffen

10,7

15,4

-30,5

Transport- en distributiekosten

33,4

35,1

-4,8

Uitbesteed werk en technische productiekosten

19,5

16,0

21,9

Personeelskosten

81,9

85,5

-4,2

Verkoopkosten

8,2

9,2

-10,9

Overige bedrijfskosten

45,2

45,3

-0,2

Bedrijfslasten 1

198,9

206,5

-3,7

 1. Bedrijfslasten vóór afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

De bedrijfslasten exclusief afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen daalden in de eerste helft van 2016 met € 7,6 miljoen naar € 198,9 miljoen. Deze daling is met name te danken aan kostenbesparingen als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en daarmee samenhangend het stoppen van commercieel drukwerk bij de drukkerijen.

Grond- en hulpstoffen

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 4,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van wegvallen commercieel drukwerk en een volumedaling bij de kranten.

Transport- en distributiekosten

De daling van de transport- en distributiekosten met € 1,7 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van lagere volumes en doorgevoerde optimalisaties.

Uitbesteed werk en technische productiekosten

De kosten van uitbesteed werk en technische productie nemen met € 3,5 miljoen toe, voornamelijk als gevolg van het stopzetten van zes drukpersen, waarna een deel van de oplage extern wordt gedrukt. De besparing als gevolg hiervan is terug te zien bij de personeelskosten.

Personeelskosten

De personeelskosten daalden met € 3,6 miljoen. Dit betreft een combinatie van een daling van de lonen en salarissen als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en een stijging van de kosten van tijdelijk personeel. Omdat de uitstroom van de redactie en de drukkerij gedurende het eerste kwartaal hebben plaatsgevonden, is in het eerste halfjaar nog niet het volledige effect van deze reorganisaties waar te nemen. De besparing als gevolg van deze reorganisaties zal in de loop van dit jaar meer zichtbaar worden. De stijging van de kosten van tijdelijk personeel is het gevolg van diverse ingezette projecten.

Het gemiddeld aantal fte daalde over de eerste helft van het jaar van 2.068 fte in 2015 naar 1.803 fte in 2016. Als gevolg van reorganisaties is deze daling met name zichtbaar bij TMG Landelijke Media en het Facilitair Bedrijf.

Verkoopkosten

De verkoopkosten daalden met € 1,0 miljoen, voornamelijk door minder marketingpartnerships en lagere wervingskosten bij De Telegraaf.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten daalden licht ten opzichte van vorig jaar, waarbij met name huisvestingskosten lager zijn als gevolg van de reorganisatie van de drukkerijen.

EBITDA Business Units

x € 1 miljoen

1/1 - 30/6 2016

1/1 - 30/6 2015

%

TMG Landelijke Media

26,3

33,9

-22,4

TMG Digital

1,9

1,3

46,2

Holland Media Combinatie

12,1

14,8

-18,2

Keesing Media Group

10,1

8,7

16,1

Facilitair Bedrijf

-16,6

-18,3

9,3

Hoofdkantoor & overig

-25,7

-24,2

-6,2

EBITDA

8,1

16,2

-50,0

De EBITDA daalde in de eerste zes maanden van € 16,2 miljoen in 2015 naar € 8,1 miljoen in 2016. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de al eerder genoemde daling van de advertentie-inkomsten, vooral zichtbaar bij TMG Landelijke Media en Holland Media Combinatie, die zich vrijwel direct doorvertaalt in een dalende EBITDA.

De EBITDA bij TMG Landelijke Media daalde met € 7,6 miljoen. De omzetdaling van € 12,1 miljoen (met name door lagere advertentie-inkomsten, lagere oplage inkomsten en lagere opbrengst uit tv-producties) kon slechts deels gecompenseerd worden door kostenbesparingen.

Bij TMG Digital neemt de EBITDA toe met € 0,6 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is met name toe te wijzen aan Groupdeal, mede door een succesvolle centralisatie van de digitale activiteiten en de focus op deze activiteiten.

De EBITDA van Holland Media Combinatie is gedaald met € 2,7 miljoen. Dit is het gevolg van een omzetdaling met € 5,2 miljoen (als gevolg van lagere advertentie-inkomsten print en de inkrimping van de activiteiten van Dichtbij). De kostendaling van € 2,5 miljoen, met name op het gebied van personeelskosten en volume-gerelateerde kosten, compenseert de omzetdaling gedeeltelijk.

Keesing Media Group heeft de EBITDA in de eerste zes maanden verder zien groeien tot € 10,1 miljoen ten opzichte van € 8,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2015. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een stijging in de omzet door meer edities en de verkoop van kleurboeken voor volwassenen, die in de loop van 2015 zijn gelanceerd.

De EBITDA van het Facilitair Bedrijf kwam uit op € 16,6 miljoen negatief ten opzichte van € 18,3 miljoen negatief over de eerste helft van 2015. Enerzijds is hier sprake van een forse daling van de personeelskosten en de huisvestingskosten, anderzijds een stijging van de kosten van uitbesteed werk. Deze mutaties zijn het resultaat van de reorganisatie bij de drukkerijen.

De toename van de kosten bij het hoofdkantoor, waaronder ook de centrale ICT-afdeling valt, is met name toe te wijzen aan een stijging van de kosten van tijdelijk personeel, vooral als gevolg van een herstructurering bij HR, waar tevens een reorganisatielast van € 0,5 miljoen voor is gevormd bij het hoofdkantoor.

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

De kosten van afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen daalden van € 16,5 miljoen in de eerste zes maanden vorig jaar naar € 7,5 miljoen dit jaar. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het resultaat vorig jaar een bijzondere waardevermindering op drukpersen van € 6,9 miljoen bevatte als gevolg van het voorgenomen besluit om de drukcapaciteit te reduceren en een inhaalafschrijving van € 1,5 miljoen op Relatieplanet als gevolg van de reclassificatie naar voortgezette activiteiten van activa en passiva aangehouden voor verkoop.

Financiële baten en lasten

Het saldo van de financiële baten en lasten is € 0,5 miljoen negatief in de eerste zes maanden ten opzichte van € 0,2 miljoen negatief vorig jaar. Het saldo bevat dit jaar een negatief resultaat op de afwikkeling van een financiële verplichting van € 0,2 miljoen.

Winstbelasting

Zowel in de eerste zes maanden van 2016 als in 2015 wordt het verschil tussen de effectieve belastingdruk en de nominale belastingdruk van 25% veroorzaakt door hogere belastingpercentages in het buitenland (gemiddeld 31,5%) en door enkele niet aftrekbare kosten.

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten betreft het resultaat van de radio entiteiten (de stations Sky Radio en Radio Veronica) die ingebracht zullen worden in een nieuw radiobedrijf tezamen met de radio-activiteiten van Talpa. Het resultaat van deze activiteiten komt uit op een nettowinst van € 3,7 miljoen ten opzichte van een verlies van € 2,4 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar. De stijging in het resultaat is met name het gevolg van het stoppen met afschrijven op vaste activa vanaf het moment van classificatie als aangehouden voor verkoop (effect + € 5,5 miljoen ) en een € 2,0 miljoen hoger EBITDA resultaat. De verbetering in EBITDA betreft een combinatie van een licht lagere omzet, meer dan gecompenseerd door lagere kosten, met name marketingkosten.

Ontwikkeling van de kasstromen

Kasstroom uit operationele activiteiten

De nettokasstroom uit operationele activiteiten was in het eerste halfjaar conform verwachting sterk negatief en uitgekomen op € 24,1 miljoen. Dit is het gevolg van € 27,9 miljoen aan uitbetaalde afvloeiingskosten in verband met de eind 2015 gevormde reorganisatievoorzieningen. Daarnaast is conform het seizoenspatroon de werkkapitaalmutatie circa € 5 miljoen negatief in het eerste halfjaar. Ten opzichte van vorig jaar is de operationele kasstroom € 22,4 miljoen lager wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door € 14,6 miljoen meer betaalde afvloeiingskosten en een € 6,1 miljoen lagere EBITDA (inclusief de EBITDA uit beëindigde bedrijfsactiviteiten).

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten was in de eerste zes maanden € 1,3 miljoen negatief ten opzichte van € 5,1 miljoen negatief in de vergelijkende periode vorig jaar. Het verschil wordt veroorzaakt door de ontvangst begin 2016 van € 4,4 miljoen uit de verkoop van twee panden eind 2015. De reguliere investeringen betroffen voornamelijk investeringen in software voor business applicaties en IT-infrastructuur.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten was € 9,8 miljoen negatief (2014: € 0,8 miljoen negatief) en heeft hoofdzakelijk betrekking op de uitbetaling van € 7,4 miljoen dividend (vorig jaar werd geen dividend uitgekeerd) en de aankoop van het resterende 10%-belang in Sienna Holding B.V. Hier staat een ontvangst van € 5,0 miljoen door trekking op de revolverende kredietfaciliteit tegenover.

Per saldo is de mutatie geldmiddelen € 35,3 miljoen negatief geweest, resulterend in een liquiditeitspositie van € 7,7 miljoen per 30 juni 2016 (31 december 2015: € 42,9 miljoen).

Financiering

In de eerste helft van 2016 is € 5 miljoen getrokken van de revolverende kredietfaciliteit van € 70 miljoen. Aan de door de banken gestelde voorwaarden werd per 30 juni 2016 voldaan.


Vooruitzichten

Voor de tweede helft van 2016 is de verwachting dat de inkomsten uit advertenties en oplagen onder druk blijven staan en dat de effecten van de kostenbesparingen de verwachte omzetdaling niet zullen compenseren. De aangekondigde organisatorische veranderingen zullen, nadat de vereiste procedures zijn doorlopen, tot een reorganisatielast leiden. De hiermee gepaard gaande bedragen zullen gedurende het derde kwartaal worden bepaald.

De aangekondigde transactie met Talpa, waarbij onder andere de radio-activiteiten zullen worden ondergebracht in een nieuw radiobedrijf tezamen met de radio-activiteiten van Talpa, zal naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond.


Verantwoordelijk­heidsverklaring

Overeenkomstig Artikel 5:25d lid 2c van de Wft, verklaart de Raad van Bestuur, naar beste geweten dat:

 1. De halfjaarrekening 2016 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst en of het verlies van Telegraaf Media Groep N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
 2. Het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de financiële positie per 30 juni 2016, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2016 van Telegraaf Media Groep N.V. en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in het halfjaarbericht zijn opgenomen en de beschrijving van de verwachte ontwikkeling over het tweede halfjaar van 2016.

Amsterdam, 28 juli 2016

Raad van Bestuur, Telegraaf Media Groep N.V.

Geert-Jan van der Snoek - CEO

Leo Epskamp - CFO